Appartementsrecht

Splitsing in appartementsrechten

Een splitsing in appartementsrechten is het verdelen van een gebouw in zelfstandige eenheden (appartementsrecht). Wie een appartementsrecht heeft, heeft een aandeel in een gebouw. Dat aandeel geeft recht op het alleengebruik van dat bepaalde gedeelte van het gebouw. Bovendien geeft het appartementsrecht recht op gebruik van gemeenschappelijke ruimtes. Het aandeel en het gebruiksrecht vormen samen het appartementsrecht.
De verhoudingen, regels, rechten en plichten die van toepassing zijn op de leden van de VvE, zijn vastgelegd in de akte van splitsing.

Akte van Splitsing

De akte van splitsing ofwel splitsingsakte wordt door de notaris opgesteld en is het juridische fundament bij de oprichting van de VvE. Deze akte ontvangt u bij aankoop van uw appartement. In de akte van splitsing staat omschreven wat gemeenschappelijke en wat privé-gedeelten zijn en welk aandeel uw appartementsrecht heeft in de VvE.
In de meeste gevallen is dit aandeel gebaseerd op de grootte van het appartementsrecht. Hieraan gekoppeld zijn meestal de stemverhouding en het aandeel in de gemeenschappelijke kosten. Dus meestal geldt: hoe groter het appartement, hoe groter uw stem en uw aandeel in de kosten.

Modelreglement

Het modelreglement of splitsingsreglement is een uitgangspunt. In de splitsingsakte wordt bepaald welk modelreglement van toepassing is verklaard en of er wijzigingen of aanvullingen van toepassing zijn. Samen worden deze de statuten van de VvE genoemd. Dit is de “grondwet” van het appartementencomplex.

Huishoudelijk reglement

Naast de van kracht zijnde splitsingsakte en het splitsingsreglement, kan iedere VvE voor zichzelf een huishoudelijk reglement opstellen. In dit reglement worden zaken van ‘huishoudelijke’ aard geregeld. Hieronder valt bijvoorbeeld het vastleggen van de kleurstelling van zonneschermen, het wel of niet toestaan van schotelantennes of buitenunits van airco’s, gebruik van de gemeenschappelijke ruimten en dergelijke. Deze regels mogen echter niet in strijd zijn met de wet, de splitsingsakte en het splitsingsreglement.