Het bestuur en commissies

Het bestuur

Het bestuur wordt door de vergadering van eigenaren benoemd (of ontslagen). Zij beheert de middelen van de vereniging en draagt zorg voor de tenuitvoerlegging van de besluiten van de vergadering van eigenaars. (BW5:131) Verder is het bestuur belast met het bestuur van de VvE, met inachtneming van het bepaalde in de akte en het splitsingsreglement. Onder deze taken vallen o.a. het opstellen van de begroting, de financiële administratie van de VvE, de debiteurenbewaking e.d. Het bestuur kan een deel van zijn taken uitbesteden aan een beheerder en dit scheelt een hoop werk.

Benieuwd hoe wij u kunnen helpen? Vraag vrijblijvend een offerte aan:

De commissies

Er kunnen in een VvE meerdere commissies gevormd worden, die door de vergadering van eigenaars worden benoemd. De twee meest voorkomende commissies zijn de kascommissie of de kascontrolecommissie en de technische commissie.

De kascommissie of de kascontrolecommissie bestaat uit ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. Zij controleert de financiële jaarstukken van de vereniging en brengt verslag uit van haar bevindingen tijdens de vergadering van eigenaars. Vervolgens adviseert zij de vergadering de jaarstukken goed dan wel af te keuren. Worden de jaarstukken goedgekeurd dan volgt een déchargeverlening van het bestuur en/of de beheerder voor het gevoerde beleid en beheer over het afgelopen boekjaar. Dit betekent dat de vergadering de rekening en verantwoording goedkeurt en het bestuur en/of de beheerder daardoor van alle verdere navraag en verantwoording bevrijdt. Het boek is dan gesloten.

De technische commissie bestaat over het algemeen uit één of twee personen die kleine eenvoudige technische aangelegenheden als taak hebben, zoals het vervangen van lampen en ontvangen van monteurs. Daarnaast kunnen zij het bestuur en de beheerder ondersteunen bij het beoordelen van offertes voor groot onderhoud.